Resultats d'alguns tractaments realitzats abans i després on es poden visualitzar els canvis aconseguits en CARCINOMES, FIBROMES i berrugues tractades amb CRITOTERÀPIA